Publikációk

2018

Siba Balázs: Pasztorálteológia – A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében, Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. (232 p.) ISBN: 978-963-414-474-8

Siba Balázs: „Boldogságra küzdött élet” – A változás narratívái a szupervízióban, in: Embertárs, 2018/3., 292–312.

Siba Balázs: Munka az érzelmekkel – a segítés formái a szupervízióban, in: Literáty Zoltán (szerk.): „QUONIAM TECUM EST FONS VITAE IN LUMINE TUO VIDEBIMUS LUMEN” – Teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2018, 55-68.

Balázs Siba: Christian Education for a Generation of Amusement, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, LXIII, 2018/2. 171-182.

Siba Balázs: Isten és élettörténet, 2-dik átdolgozott kiadás, Beau Bassin, GlobeEdit International Book Market Service Ltd, 2018. (293 p.) ISBN: 978-613-8-25441-6

Szabóné László Lilla – Siba Balázs – Pángyánszky Ágnes: „Isten ad, mi továbbadjuk” ˗ A norvég evangélikus gyülekezetpedagógiai tervről protestáns megközelítésben, Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 2018/8-9, 291-295.

Siba Balázs: Innere und äußere Berufung des Pastors – Eine empirische Untersuchung, in: Bukor József – Görözdi Zsolt (szerk.): Zborník X. medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzity J. Selyeho – 2018. Sekcie humanitných vied. Komárno, 11. A Selye János Egyetem 2018-as X. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Komárom, 2018. szeptember 11-12., Komáro, Univerzity J. Selyeho, 2018, 78-90.

Siba Balázs: Pasztorálteológiai megfontolások a lelkészi szolgálatról, in: Confessio, 2018/3. 66-82.

Siba Balázs – Hámori Ádám: „Church shopping” a mai Budapesten – kérdőíves kutatás a gyülekezeti kapcsolódásról, in: Spannraft Marcellina (szerk.): Tertium datur – Tanulmányok Lázár Imre tiszteletére, Budapest, L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. 73-85.

Siba Balázs: Spiritualitás és teológia – a személyes hitbeli tapasztalat helye a teológiai képzésben, in: Lányi Gábor János (szerk.): A Reformáció örökségében élve – A Reformáció hatása a teológiai oktatásra, Budapest, L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. 125-135.

Siba Balázs: Mi fán terem a spirituális segítő? – bevezető gondolatok az új szakirányú továbbképzésünkhöz, in: Protestáns Téka, 2018/2, 36-37.

Siba Balázs: „Járjunk világosságban!” 1János 1,5-2,6 ˗ Szentháromság után 3. vasárnap – 2018. június 24. in: Igazság és Élet, 2018/2. 322-330.

Siba Balázs: Spiritualitás és teológia (Református Szemmel rovatban) in: Reformátusok Lapja, 2018, LXII. Évfolyam, 16. szám, 2018. április 22., 3.

Siba Balázs: Kapcsolati mélység (1Thessz 2), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 176-185.

Siba Balázs: A kétféle mérce (5Móz 25, 13-16), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 186-194.

Siba Balázs: A közösség játékszabályai (1Jn 2, 9-10), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3., Budapest, KRE-HTK, 2018, 195-202.

Siba Balázs: Istennel a sötétben (ApCsel 9, 10-19), in: Csütörtöki bíztatások ˗ Egy évtized exhortációs igehirdetései a Hittudományi Karon, Ex Cathedra 3.,Budapest, KRE-HTK, 2018, 203-210.  

2017

Siba Balázs
Öröm és unalom a hittanórán – szempontok az élménytársadalom gyermekeinek katechéziséhez – „A Z generáció katechézise”
Magyar Református Nevelés, 2017:4. 30-37.

2016

Gulyás Péter, Koncz András, Lázár László, Siba Balázs
A vezetett vezető – a szakmai kompetenciák, a menedzsment módszerek és a spiritualitás összefüggései egy nemzetközi vezetői kutatás tükrében
IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 10:(1) pp. 177-189. (2016)

Siba Balázs
Pénzkérdések a lelkipásztori életpályán
THEOLOGIAI SZEMLE 2016:(1) pp. 28-35. (2016)

Siba Balázs
A teológiai évek – felkészülés a lelkészi szolgálatra
COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 12: (1) pp. 127-152. (2016)

Siba Balázs
A lelkipásztor külső és belső elhívása
In: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. 570 p. Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. pp. 175-189. (Studia Caroliensia)

Siba Balázs
Az egyházi kultúra és a lelkészszerep
THEOLOGIAI SZEMLE 2016: (2) pp. 95-104. (2016)

Siba Balázs
A szülői ház szerepe a lelkipásztori identitás alakulásában
In: Spannraft Marcellina, Korpics Márta, Németh László (szerk.)
A család és a közösség szolgálatában: Tanulmányok Komlósi Piroska tiszteletére. 319 p. Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2016. pp. 201-218. (ISBN:9789634142249)

Siba Balázs
Spirituális útkeresés és a református lelkiség – lelkészinterjúk fényében THEOLOGIAI SZEMLE 59:(3) pp. 158-169. (2016)

Siba Balázs
A gyülekezet és a lelkészcsalád viszonya – rendszerszemléleti megközelítésben
THEOLOGIAI SZEMLE 59:(4) pp. 229-237. (2016)

2015

Hámori Ádám, Siba Balázs, Pángyánszky Ágnes
Youth and Confirmation Work in Hungary
In: Schweitzer, Friedrich, Niemelä, Kati, Simojoki, Henrik, Schlag, Thomas (szerk.) Youth, Religion and Confirmation Work in Europe: The Second Study. Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2015. pp. 266-279. (Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten; 7.) (ISBN:978-3-579-08225-7)

Joób Máté, Siba Balázs
Mitől pasztorális a szupervízió?: Az egyházi kontextusban végzett szupervíziós munka specifikusságának kérdései
EMBERTÁRS 2015:(2) pp. 168-177. (2015)

Niemelä, Kati, Hámori Ádám, Siba Balázs
Will the Church Keep Them as Members?: The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership
In: Schweitzer, Friedrich, Niemelä, Kati, Simojoki, Henrik, Schlag, Thomas (szerk.) Youth, Religion and Confirmation Work in Europe: The Second Study. Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 2015. pp. 82-92. (Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten; 7.) (ISBN:978-3-579-08225-7)

Pángyánszky Ágnes, Hámori Ádám , Siba Balázs
A konfirmáció, ahogy a fiatalok látják
LELKIPÁSZTOR 2015:(7) pp. 249-256. (2015)

Siba Balázs , Hámori Ádám
Bevonódás vagy kikonfirmálás?: A konfirmációs munka mint az ifjúsági misszió eszköze – kutatások tükrében
IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 2015/I.: pp. 138-147. (2015)

Siba Balázs
Belső világok találkozása a szupervízióban EMBERTÁRS 2015:(2) pp. 161-167. (2015)

Siba Balázs
Németh Dávid: Pásztorálantropológia I.
THEOLOGIAI SZEMLE 2015:(3) pp. 196-197. (2015) – könyvrecenzió

2013

Siba Balázs, Siba Rohn Hilda
Élettérkép: Az élettörténeti munka elmélete és gyakorlata Budapest: Kálvin Kiadó, 2013. 120 p. (ISBN:9789635582259)

Siba Balázs
Élethosszig tartó tanulás mint hősi történet: Tanulástörténetünk közösségi és önmegvalósítási aspektusai
In: Juhász Judit, Szegedi Eszter (szerk.)
Üzenet a palackban: Fiatal kutatók gondolatai az egész életen át tartó tanulásról. Budapest: Tempus, 2013. pp. 205-212. (ISBN:9786155319075)

Siba Balázs, Siba-Rohn Hilda
Élettörténetek találkozása: A biográfiai munka jelentősége a közösségépítésben
EMBERTÁRS 2013:(3) pp. 275-289. (2013)

Siba Balázs
Life Story and Christian Metanarration: The Importance of the Research Results of Narrative Identity to Practical Theology
Budapest: L’Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2013. 186 p. (ISBN:978 963 236 730 9)

Siba Balázs
Mit adhat a narratológia a szervezeti kommunikáció fejlesztéséhez? HR Portál, www.hrportal.hu, 2013.12.23 (2013)

Siba Balázs, Sepsi Enikő
INFORMÁCIÓ – TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS: Informatikai és digitális kommunikációs kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában című projekt keretében a szervezetfejlesztés, tréningek modul Magyarország TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 azonosító számú, “INFORMÁCIÓ-TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS” tananyag (2013)

2012

Bitter Janka, Molnár Krisztina, Siba Balázs, Visontai Kovách Dalma
Élen-Járók: Kvalitatív kutatás a vezetői identitásról forrásoktól a cselekvőképességig
CIVIL SZEMLE 2: pp. 25-41. (2012)

Siba Balázs
Mythobiographie – Biographische Reflexionen und christlicher Glaube im Spiegel osteuropäischer Biographien
Konferencia helye, ideje: , Lengyelország, 2011.03
Düsseldorf: SIPCC – Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling, 2012. 14 p. (Interkulturelle Seelsorge und Beratung, Schriftenreihe der Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung; Nr 18.)
Lebensgeschichten aus kommunistischer Zeit Anregungen zur biographischen Arbeit in Seelsorge Dokumentation von Beiträgen der Fachtagung
(ISBN:1431- 8962)

Siba Balázs
Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek: könyvajánló REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 2012:(9) p. 9. 1 p. (2012)

2011

Czibere Károly, Ferenczi Zoltán, Siba Balázs, Vad Lilla (szerk.) Gyülekezeti modellek, programelemek az önkéntesség jegyében Budapest: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája, 2011. 117 p. (Legyetek felkiáltójellé!) (ISBN:978-963-08-0788-3)

Siba Balázs
Történetet Karácsonyra
REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 12:(25) Paper 12.25. 1 p. (2011)

Siba Balázs
Kitekintő, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 1:(30) p. 8. 1 p. (2011)

2010

Siba Balázs
Isten és élettörténet, Budapest: Loisir Kiadó, 2010. 199 p.

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 06.:(06.) p. 12. 1 p. (2010)

Siba Balázs
Confirmatio plus ultra, avagy van-e élet a konfirmáció után? REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 05.:(16.) p. 6. 1 p. (2010)

2009

Siba Balázs
A hit mint stílus?: Posztmodern tendenciák a vallásos fejlődés kutatásában REFORMÁTUS EGYHÁZ október: pp. 235-241. (2009)

Siba Balázs
A Kelet Keresztelő Jánosa, Toyohiko Kagawa THEOLOGIAI SZEMLE 3: pp. 164-171. (2009)

Siba Balázs
A megtérés pszichológiai háttere
REFORMÁTUS EGYHÁZ 1: pp. 20-24. (2009)

Siba Balázs
Személyes és gyakorlati útmutató a helyes kezdéshez REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 11:(01) p. 12. 1 p. (2009)

Siba Balázs Kapunyitás előtt
REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 7: (19.) p. 1. 1 p. (2009)

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 6:(14) p. 12. 1 p. (2009)

Siba Balázs
Ifjúsági partnertalálkozó a Zsinati Hivatalban, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 1:(8) p. 12. 1 p. (2009)

2008

Siba Balázs
Út a posztmodern emberhez, REFORMÁTUS EGYHÁZ 1: pp. 20-24. (2008)

Siba Balázs, Schmidt Zsuzsanna, Egy rajnai tanulmányút margójára: Beszámoló az ifjúsági referensek és ifjúsági lelkészek tanulmányútjáról REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 10.:(12) p. 6. 1 p. (2008)

Siba Balázs, Kiss Sándor
Isten nagyon mély választ adott, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 4:(6) p. 3. 1 p. (2008)

Siba Balázs
Morfondír, REFORMÁTUSOK LAPJA: ORSZÁGOS REFORMÁTUS HETILAP 10:(5) p. 12. 1 p. (2008)

2007

Siba Balázs
A „puritánus” mozgalom liturgiai reformjai THEOLOGIAI SZEMLE 4: pp. 210-216. (2007)

Siba Balázs
Harro Van Brummelen: Istennel az osztályteremben: Keresztyén tanulási és tanítási módszerek, CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 1: pp. 124-128. (2007) – könyvrecenzió

2005

Siba Balázs
Egyházi vállalkozások fejlesztése az EU pályázati rendszerének tükrében
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 2: pp. 98-105. (2005)

Siba Balázs
A magyarországi egyházak mozgástere a gazdasági szférában
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 1: pp. 105-111. (2005)

Siba Balázs
Morton, Andrew R.: A határon élni
In: Balla Péter, Németh Dávid (szerk.) “Hálával áldozzál…”: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. 455 p.
Budapest: KRE HTK, 2005. pp. 377-389. – szakfordítás
(ISBN:963 8392 87 8)

Siba Balázs
Sauter, Gerhard: A református teológia mai helyzetéről
In: Balla Péter, Németh Dávid (szerk.) “Hálával áldozzál…”: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara tiszteletbeli doktorainak tanulmányai a 150. évforduló ünnepén. 455 p.
Budapest: KRE HTK, 2005. pp. 227-240. – szakfordítás
(ISBN:963 8392 87 8)

2004

Siba Balázs
Az egyházak jogi és gazdasági helyzete Magyarországon és az Európai Unióban
CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 4: pp. 97-113. (2004)